Sabtu, 18 Februari 2012

Padan dan Ikatan Hubungan yang Erat sesama Marga Parna

SIALLAGAN-TURNIP-SIMARMATA
1. Na mardongan tubu Simarmata, Turnip dohot Siallagan asa hot masipasangap-sangapan jala sahata saoloan di hamamasa ni Pesta Adat.
2. Molo mangalumang bagas ni Turnip - Siallagan, boi Simarmata na pahothon so pola manjalo panimbangi dohot sabalikna.
3. Molo mangarobean horbo ni Turnip - Siallagan, marga Simarmata ma na pahothon dohot sabalikna.
4. Padan on ingkon ditonahon be sahat tu pinomparna.


TAMBA-MANURUNG
R.Mangatur Manurung Generasi VI dari Nairasaon atau Generasi IV dari R.Manurung marpariban dengan Tamba kira-kira generasi yang sama dengan Raja Mangatur generasi VI yaitu generasi ke 6 Naiambaton atau generasi ke 5 Raja Tamba Tua . R.Mangatur Manurung/Nantiraja Br Rumapea dan Tamba/Nantimalela Br Rumapea.Dalam kisahnya R.Mangatur punya 7,org anak laki-laki dan demikian juga Tamba tersebut punya putri tanpa ada anak laki-laki. Timbul kesepakatan mereka bertukar dimana anak si R.Mangatur yang namanya R.Humuntor dijadikan anaknya Tamba dan putri Napuan Tamba dijadikan putri R.Mangatur Manurung dari saat itu resmilah R.Humuntor marga Tamba dan Boru Napuan jadi Br Manurung yang kawin dengan Marga Damanik.


SIMBOLON-SITANGGANG
Di Ho ale Pimomparhu Raja Na Tanggang gelar Raja Pangururan na Manean huta ni Daompung si Raja Isumbaon dohot ho ale Raja Nabolon namanean goarhu Raja Bolon Sian Tano Sumba Pangurura, asa tonahonon muna tonakon tu saluhut siminithu/ Pinomparhu rodi marsundut-sundut di desa na ualu di Tano Batak. Asa rap siahaan mahamu rap sianggian; rap di jolo rap si Raja Baung di Pomparan ni Si Raja Naiambaton.

Asa tonahononhu ma tu saluhut Raja Adat, Raja Bius, suang songoni tu angka Raja Parbaringin, Datu Bolon dohot Si Baso Bolon di Tano Sumba asa rap Siahaan ma hamuna du diparadaton, dipartuturan siapari, di tarombo, dihorja adat.

Di Parjambaran ni horbo bius dohot adat, dipanjambaran Adat Dalihan Natolu asa sahali manjou ma goarmu na, du hali manggora dohot tangan na dua na martaripar, Natanggang-Nabolon, Nabolon-Natanggang. Asa ruhut ni panjouon di ulaon adat, IPAR IPAR ni Partubu nami Raja Nabolon; songoni ma nang Raja Nabolon manjou IPAR-IPAR ni Partubu nami Raja Natanggang. Asa ruhut dipartuturon siapari, na parjolo tubuma siahaan, parpudi tubu sianggian.
Molo so diingot ho hata nidok ima namanggose, molo lupa di tona ima na manguba. Asa ho ale Raja Nabolon-Raja Natanggang asa tonahononmuna ma tupinomparmu asa unang adong namangose namanguba tonangki.

NAIBAHO juga akhirnya turun tangan untuk mengatasi kemelut bere/ helanya dan mengatakan :
Di Berengku Sitanggang-Simbolon, Di Helangku Simbolon-Sitanggang, Tonahon hamu ma tonangkon tu saluhut Pinomparmu rodi marsundut – sundut di Tano Batak dohot tu sude na adong di desa na ualu. Asap rap siahaan ma hamu rap sianggian. Rap Rajai jolo, rap Raja i pudi.
Ditonga – tonga ni Raja Adat, Raja Bius Suang songoni dohot dijolo ni angka Raja Parbaringin datu bolon dohot Sibaso Bolon, Siada Tulang mahamu, hami namarbere, di Namarsimatua hamu hami namarhela.
Asa rap siahaan mahamu rap sianggian di Paradaton, di Partuturan siapari ditarombo dohot diadat.
Asa Molo panjouan ni Adat Dlihan Natolu, sahali manggorahon ma Goarmu nadua dohot dua tangan na mar taripar “Na Tanggang-Na Bolon” {SITANGGANG-SIMBOLON}. Panjouan di adat, IPAR IPAR NI PARTUBU MA HAMU, HOMBAR TU PARTUBU MU DOHOT DI PANGOLIANMU.
Asa molo di ose hamu on sega ma hamu jala molo diingot hamu on, na gabe ma hamu, rodi di Pinompar mu saluhut saur matua.
On ma bangun bangunan di hamu helangku, borungku na dua :

“MARNINI MARNONO OMPU SANGGAR NIHUTA,
MARANAK MARBORU SITANGGANG-SIMBOLON NA SADA
ALAI DUA, GABE JALA HORAS SAHAT TU NA SAUR MATUA,
SONGON I DI AMANA DOHOT PINOMPARNA, NA TANGI DIPADAN DOHOT HATA NI NATUA TUA”.
Secara Khusus akhirnya Sitanggang dan Simbolon membuat komitment/ pati-patian sebagai berikut :

Songgar tolong baringin jabi-jabi
Sitanggang Simbolon sisada urdot sisada tahi
Dengke ni Sabulan tonggi jala tabo
Manang ise si ose padan, turipur na tumagona

Apabila diterjemahkan secara bebas arti dari TONA – PESAN tersebut adalah :
Sitanggang – Simbolon sama-sama si Abangan sama-sama siadikan.
Dalam acara Adat Pemanggilan dari Sitanggang dan Simbolon adalah IPAR-IPAR ni Partubu.
Penyerahan Jambar diserahkan bersamaan dengan memanggil keduanya Sitanggang dan Simbolon dan dengan menyilangkan tangan.


RAJA SITEMPANG II/SITANGGANG BAU-GUSAR
Sebagai tanda ucapan syukur dan balas jasa atas pertolongan si Raja Gusar, Raja Sitempang II menabalkannya sebagai anggota keluarga besar Raja Sitempang II. Ia juga menghibahkan beberapa bidang golat (tanah/lahan) kepada anak sulung Ompu Pansur itu.

"Anggia, ampara sidoli," ujar Raja Sitempang II kepada si Raja Gusar, "Kita sudah menang melawan musuh. Untuk itu, kami ingin memberimu ingot-ingot, tanda kasih, yang perlu kita wariskan, baik kepada keturunanmu maupun kepada anak-cucu kami."

Ketika itulah Raja Sitempang marpadan (berikrar), lalu katanya kepada si Raja Gusar, "Sitanggang Bau ma hami, ba Sitanggang Gusar ma hamu, Anggia! Si sada anak si sada Boru ma hita. Si sada las ni roha nang arsak pe, jala si sada partortoron si sada adat."  Pernyataan Raja Sitempang II ini diteguhkan pula dengan poda ni ompu sijolo-jolo tubu (petuah para leluhur):

Togu urat ni bulu Ompu Raja di jolo
Toguan urat ni padang Martungkothon salagundi
Togu ihot ni uhum Napinungka niompunta parjolo
Toguan ihot ni padan Ihuthonon ni parpudi

Boru Ambarita merasa terharu dan bangga atas kebaikan hati Raja Sitempang yang memperlakukan buah hatinya itu sebagai anggota keluarga besar Raja Sitempang. Lalu, ibunda si Raja Gusar berpesan kepada anaknya itu, ”Ingatlah, anakku! Selama engkau bermukim di Desa Pangururan, engkau dan anak keturunanmu adalah Sitanggang Gusar. Akan tetapi, jika sekali waktu engkau pulang ke tanah leluhurmu, ingat bahwa engkau dan anak-cucumu adalah keturunan Ompu Pansur Nabolon. Kakekmu adalah Raja Sijabat.”


SIMARMATA-NADEAK
Pahothon dohot patoguhon holong na masihaholongan, dibahen nasida padan songon on :

Simataraja dohot si Nadeak sahat tu angka pinomparna sogot na so jadi masihosoman ingkon hotma togu ma sihaholongan.

Molo si Deakraja dibagas ni Simataraja ingkon anggapon na ibana hima di bagasna sandiri songon i ma sabalikna.

Molo ro boru Nadek tu bagas ni Simataraja ndang jadi jouhononna boru Nadeak ingkon boru Simarmata ma dohononna manjou.

Padan on ingkon ma di tonahon tu pinomparna be.

Laos adong do ditambai si Deakraja padan sian ibana. :

Pinompar ni Si Deakraja ingkon do manjouhon tutur Haha Doli tupinompar ni Simataraja.

Molo pinompar ni Simataraja ro mangido adong na ringkot di pinompar si Deakraja na so jadi mamorso molo tung adong do tupa.

Molo di tingkina pinompar ni si Nadeak marpesta marhite mangkuling ogung sabangunang, ndang boi pungkaon Pesta i molo so ro dope pinompar ni Simataraja jala parsidohot manorpor di pembukam ni pesta i.

Songon ni ma padan na pinohot ni Simataraja dohot si Deakraja na ingkon ditonahon tu pinompama be. Asa hot mardalan dohot denggan par haha paranggion di saleleng ni lelengna.


TAMBA-SIMARMATA
Beberapa hari kemudian Tamba bersaudara mengajak Simataraja ke Golat yang ada di tanah Tamba lalu berikrar untuk patotahon Golat keturunan Saragi Tua dan Tamba Tua dengan pembagian sebagai berikut:

* Bagian keturunan Tamba Tua adalah Golat ni Sitonggor Dolok, Si Tonggor Tong-tonga dan si Tonggor Toruan.
* Bagian Simataraja adalah Golat Saragi Tua sebagai warisan di Negeri Tamba.

Setelah ikrar ini dipastikan, rasa puas menghinggapi masing-masing pihak mengadakan pesta gembira, dengan mengundang semua unsur Dalihan Natolu, tidak ketinggalan dongan tubu, keturunan Raja Naiambaton Nabolon. Pada pesta tersebut mereka mengalahat horbo sitingko tanduk, sijambe ihur, siopat pusoran namalo marege di tonga alaman, melambangkan kegembiraan hati dan kerbau yang mempunyai empat kaki melambangkan kesatuan mereka yaitu; Raja Naimbaton Nabolon. Pada pesta tersebut mereka mengalahat horbo sitingko tanduk, si jambe ihur, si opat pusoran, namalo marege di tonga alaman, melambangkan kegembiraan hati dan kaki kerbau lambang kesatuan dari ke empat mereka yang mardongan sabutuha yaitu:

Si Tonggor Dolok
Si Tonggor Tonga-tonga
Si Tonggor Toruan
Simataraja


SI OPAT AMA (SIDABUTAR, SIJABAT, SIADARI, SIDABALOK)
Raja Sidabutar, Raja Sijabat, Raja Siadari dan Raja Sidabalok dibesarkan oleh boru Pandiangan dan Toga Sidabalok, karena abang-abangnya telah meninggal dunia, sehingga Toga Sidabalok bertanggung jawab atas anak-anak abangnya sebagaimana anaknya sendiri.

Itulah sebabnya Marga Sidabutar, Sijabat, Siadari, dan Sidabalok disebut dengan Raja Si Opat Ama, gelar Raja Si Opat Ama ini muncul ketika lahirnya Raja Sidabutar, Raja Sijabat, Raja Siadari, dan Raja Sidabalok, ke empat Raja inilah yang disebut Raja Si Opat Ama bukan Toga Sidabutar, Toga Sijabat, Toga Siadari dan Toga Sidabalok. Raja Si Opat Ama ialah empat ama/bapak satu ina/ibu, masing-masing merupakan putra dari empat laki-laki bersaudara tetapi satu rahim ibu.

Merupakan komitmen keturunan Raja Si Opat Ama bahwa setiap kegiatan, baik sukacita maupun dukacita dilaksanakan secara gotong royong,kekeluargaan serta menganut sumpah, “Sisada lulu Anak, Sisada lulu Boru”. Sebagaimana seluruh keturunan Raja Nai Ambaton (PARNA), yang merupakan kakek moyang Raja Si Opat Ama dan marga-marga dari perkawinan sesame keturunan Raja Si Opat Ama juga terlarang.

RAJA SITOLU TALI (TURNIP-SIDAURUK-SITIO)
Turnip memiliki hubungan padan dengan Sidauruk dan Sitio, Menurut Sidauruk mereka adalah saudara kandung keturunan dari Ompu Situngko Nabolon, namun diketahui informasi ini masih sangat kurang. Tiga marga ini pun membentuk punguan di beberapa daerah, punguan Sitolu Tali, namun diketahui punguan ini lambat laun perlahan-lahan telah bubar. Bila dikaitkan dengan dengan sejarah dan tarombo ni Tamba Tua ketiga marga ini masuk ke dalam bagian dari Tamba Tua, namun dalam Tarombo ni Tamba Tua urutannya ialah Turnip-Sitio-Sidauruk, bila dikaitkan dengan cerita Aek Situngko dan padan Sitolu Tali ini dimana posisi Sidauruk ialah sulung dari Turnip dan Sitio. Mengenai padan ini dapat kita perjelas sambil ziarah ke juru kunci aek Situkko di Pea Jolo. Urutan aeknya menggambarkan urutan status siakkangan yakni aek Si Tukko Ihur-ihur untuk marga Sitio paling bawah (sepertinya telah kering), aek Si Tukko Tonga-tonga untuk Turnip (juga telah kering), dan paling atas aek Si Tukko Bona-bona untuk Sidauruk (masih mengalir hingga sekarang).  


 

1 komentar:

  1. yang melahirkan simbolon kan boru limbong,bukan boru naibaho.atau jangan2 itu simbolon rekaan? wkwkwk

    BalasHapus